Regulamin Programu Certyfikacji Dobry Regulamin

1.06.2015

Działając w celu zabezpieczenia praw konsumentów oraz wzmocnienia pozycji konsumentów na rynku, Fundacja Konsumentów (Fundacja) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich zobowiązuje się do odpłatnego przygotowania regulaminu Przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy, który zwróci się o to do Fundacji, w zakresie i na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

I. DEFINICJE

§ 1

W niniejszym regulaminie programu certyfikacji Dobry Regulamin, zwanym dalej „Regulaminem”,
pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Fundacja”- Fundacja Konsumentów z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 34, lok. 1004, 02-743
  w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471167, NIP 5213652522, REGON 146794828-00020, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.
 2. Certyfikat”- Certyfikat Dobry Regulamin przyznany Przedsiębiorcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. „Przedsiębiorca”- przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
  2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz 672), prowadzący sklep internetowy rzeczy ruchomych sprzedawanych konsumentom w Polsce i ubiegający się
  o uzyskanie Certyfikatu.
 4. „Przedsiębiorca certyfikowany”- Przedsiębiorca, który otrzymał Certyfikat,
 5. „Portal” – portal internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.dobryregulamin.org
  oraz jej podstronach umożliwiający zawarcie Umowy pomiędzy Przedsiębiorcą a Fundacją
  w przedmiocie przeprowadzenia procedury zmierzającej do przyznania Certyfikatu.
 6. „Pakiet Dokumentów” – zestaw dokumentów, który Fundacja przekazuje Przedsiębiorcy, w skład którego wchodzą regulamin sklepu internetowego oraz inne dokumenty, które są konieczne ze względu na rodzaj zamówionych usług np. dokumenty w zakresie polityki prywatności, zgód na wykorzystanie danych osobowych, uwagi do procesu sprzedaży i wytyczne dotyczące poprawnego wdrożenia zmian.
 7. „Umowa”- umowa między Przedsiębiorcą a Fundacją w przedmiocie przeprowadzenia procedury zmierzającej do przyznania Certyfikatu tj. audytu procesu sprzedaży oraz stworzenia i wdrożenia Pakietu Dokumentów w sklepie internetowym prowadzonym przez Przedsiębiorcę.
 8. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Przedsiębiorców polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów w przedmiocie przeprowadzenia procedury zmierzającej do przyznania Przedsiębiorcy Certyfikatu, oraz zasady przyznawania Przedsiębiorcy certyfikatu oraz jego utrzymania.
 2. Fundacja uprawniona jest do odmowy zawarcia Umowy dotyczącej przyznawania Certyfikatu Przedsiębiorcy, który prowadzi w sklepie internetowym sprzedaż produktów niezgodnych z prawem
  lub z szeroko rozumianym interesem konsumentów.
 3. Fundacja przy wykonywaniu Umowy w przedmiocie przeprowadzenia procedury zmierzającej do przyznania Certyfikatu ma prawo korzystać z podwykonawców bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy certyfikowanego.
 4. Przy wykonywaniu Umowy w przedmiocie przeprowadzenia procedury zmierzającej do przyznania Certyfikatu Fundacja uwzględniać będzie nie tylko przepisy obowiązującego prawa, ale także szeroko rozumiane interesy konsumentów.
 5. Niniejszy regulamin dotyczy zawierania Umów z Przedsiębiorcami prowadzącymi sklep internetowy
  i zawierającymi umowy sprzedaży rzeczy ruchomych z konsumentami w Polsce.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Portalu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

 1. Ceny usług certyfikacyjnych prezentowanych na stronach Portalu są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Fundacja może dokonywać modyfikacji usług certyfikacyjnych, ich zakresu, cen, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.
 2. Podane w Portalu ceny nie obejmują kosztów obsługi płatności.

§ 5

 1. Procedura złożenia zamówienia została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia w Portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza zamówienia

§ 6

Do korzystania z Portalu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer
lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

§ 7

Złożyć zamówienie za pośrednictwem Portalu może jedynie Przedsiębiorca.

§ 8

 1. Przedsiębiorca chcący zawrzeć z Fundacją Umowę w przedmiocie przeprowadzenia procedury zmierzającej do przyznania Certyfikatu powinien kliknąć zakładkę „zamówienie” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Portal. Znajdujący się tam formularz stanowi zaproszenie do składania ofert przez Przedsiębiorców na zawarcie Umowy z Fundacją.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: w przypadku Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, link do sklepu internetowego Przedsiębiorcy, NIP i REGON, a w przypadku Przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w innej formie, w szczególności spółki prawa handlowego: firmę, siedzibę, adres, NIP, REGON, nr KRS, adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz w imieniu Przedsiębiorcy oraz link do jego sklepu internetowego.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza niezbędna jest akceptacja Regulaminu, polityki prywatności oraz złożenie oświadczenia woli w przedmiocie przetwarzania danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla wysłania formularza.
 5. Kliknięcie przycisku „zamawiam” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne ze złożeniem Fundacji oferty zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie i za ceny podane w Portalu.
 6. Fundacja po otrzymaniu od Przedsiębiorcy powyższego formularza, wysyła do Przedsiębiorcy,
  na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem otrzymania jego oferty. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz polityka prywatności. W powyższym mailu znajduje się również link autoryzacyjny, którego kliknięcie powoduje potwierdzenie, że to dany Przedsiębiorca złożył ofertę otrzymaną przez Fundację. Skutkuje to związaniem Przedsiębiorcy jego ofertą przez okres 14 dni.
 7. Po autoryzowaniu oferty przez Przedsiębiorcę, Fundacja w okresie związania ofertą skontaktuje się
  z Przedsiębiorcą poprzez przesłanie na jego adres e-mail informacji, czy ofertę przyjmuje, ze wskazaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Fundacja rozpocznie realizację zamówienia po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Fundacji.
 8. W sytuacji, gdy Fundacja oceni, że przygotowanie regulaminu sklepu internetowego danego Przedsiębiorcy oraz audyt procesu sprzedaży byłby usługą niestandardową, a w szczególności wymagał niestandardowo dużej ilości pracy, Fundacja zastrzega sobie prawo do wysłania do Przedsiębiorcy własnej oferty wskazującej inną, od cennikowej cenę. W takim przypadku Fundacja pozostanie związana swoją ofertą przez okres 14 dni. Przedsiębiorca może przyjąć tą ofertę, w szczególności przez wysłanie odpowiedniej informacji e-mailem do Fundacji.
 9. W przypadku przyjęcia przez Fundację oferty Przedsiębiorcy albo przyjęcia przez Przedsiębiorcę oferty Fundacji, dochodzi do zawarcia Umowy.

 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW

§ 9

Regulamin określa zasady przyznawania przez Fundację Certyfikatów, a także zasady korzystania z nich.

§ 10

 1. O Certyfikat może ubiegać się jedynie Przedsiębiorca.
 2. Certyfikat jest przyznawany na regulaminy sklepów internetowych.

§ 11

 1. Przeprowadzenie procedury mającej na celu przyznanie Certyfikatu, jego przyznanie, jak i przedłużenie Certyfikatu jest odpłatne.
 2. Szczegółowe zasady odpłatności oraz dostępne opcje audytów i certyfikacji określa cennik, który jest dostępny pod tym adresem www.dobryregulamin.org/cennik.

A. Przyznanie Certyfikatu.

§ 12

 1. Certyfikat jest przyznawany Przedsiębiorcy przez Fundację po przeprowadzeniu audytu procesu sprzedaży i dostosowaniu się przez Przedsiębiorcę do uwag i wytycznych Fundacji, oraz po przygotowaniu i przekazaniu Przedsiębiorcy Pakietu Dokumentów i wdrożeniu go przez Przedsiębiorcę.
 2. Procedura przyznawania Certyfikatu jest rozpoczynana po zawarciu Umowy i uiszczeniu przez Przedsiębiorcę opłaty stałej zgodnie z cennikiem. Zawarcie Umowy, a także uiszczenie opłaty stałej nie gwarantują przyznania Certyfikatu.

§ 13

 1. W dniu zawarcia Umowy Przedsiębiorca ma obowiązek przesłać do Fundacji link do edytowalnej wersji regulaminu, na który ma zostać Przedsiębiorcy przyznany Certyfikat lub edytowalną wersję elektroniczną tego regulaminu.
 2. W terminie 14 dni od dnia przekazania przez Przedsiębiorcę linku do powyższego regulaminu, Fundacja przekaże Przedsiębiorcy w wersji elektronicznej przygotowany Pakiet Dokumentów.
 3. W terminie 21 dni od dnia przekazania Przedsiębiorcy Pakietu Dokumentów jest on zobowiązany do wdrożenia zmian wynikających z Pakietu Dokumentów w prowadzonym przez siebie sklepie internetowym i poinformowania o tym Fundacji. W tym okresie możliwe jest uzyskanie od Fundacji dodatkowych wyjaśnień.
 4. W terminie 7 dni od dnia przekazania Fundacji informacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Fundacja poinformuje Przedsiębiorcę, czy regulamin może już uzyskać Certyfikat, z zastrzeżeniem iż Fundacja przeprowadzi maksymalnie dwie weryfikacje prawidłowego wdrożenia zmian wynikających
  z Pakietu Dokumentów. Po dwóch nieudanych weryfikacjach Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, chyba że Fundacja i Przedsiębiorca uzgodnią między sobą przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji, z czym może się wiązać obowiązek dodatkowej zapłaty po stronie Przedsiębiorcy.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Fundację, że Przedsiębiorca nie wdrożył zmian wynikających z Pakietu Dokumentów zawarta Umowa w przedmiocie przeprowadzenia procedury zmierzającej do przyznania Certyfikatu ulega automatycznemu rozwiązaniu. Nie wyklucza to możliwości zawarcia przez Przedsiębiorcę kolejnej Umowy w przedmiocie przeprowadzenia procedury zmierzającej do przyznania Certyfikatu.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy Przedsiębiorca nie jest uprawniony do wykorzystywania zarówno
  w całości, jak i w części przekazanego Pakietu Dokumentów. W przypadku, gdy mimo rozwiązania Umowy Przedsiębiorca bezprawnie wykorzysta całość lub części przekazanego Pakietu Dokumentów, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 200 złotych za każdy dzień bezprawnego wykorzystania po rozwiązaniu Umowy. 

§ 14

 1. W przypadku uznania przez Fundację, że Przedsiębiorca wdrożył zmiany wynikające z Pakietu Dokumentów oraz po uiszczeniu przez Przedsiębiorcę na rzecz Fundacji opłaty za nadanie i utrzymanie Certyfikatu określonej w cenniku, Fundacja nada Przedsiębiorcy na dany regulamin Certyfikat.
 2. Certyfikat jest przyznawany na okres 12 miesięcy i może być odpłatnie przedłużony na kolejny okres po ponownej weryfikacji ze strony Fundacji. Wysokość opłaty określa cennik, o którym mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu. W terminie do 1 miesiąca poprzedzającego upływ okresu, na jaki zostanie wydany certyfikat Dobry Regulamin Fundacja poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę. Przedsiębiorca
  w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania informacji poinformuje Fundację o skorzystaniu z prawa do przedłużenia okresu, na który wydano certyfikat; przy czym brak odpowiedzi przekazanej w tym terminie oznacza, że Przedsiębiorca korzysta z prawa do przedłużenia okresu wydania certyfikatu o 12 miesięcy. W przypadku skorzystania z prawa do przedłużenia okresu wydania certyfikatu, okres na jaki został wydany certyfikat zostanie przedłużony o kolejne 12 miesięcy liczone od dnia następującego po ostatnim dniu ważności poprzedniego certyfikatu po wcześniejszej weryfikacji regulaminu. W przypadku dokonywania takiej weryfikacji postanowienia § 17 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Po pozytywnej weryfikacji regulaminu Certyfikat zostanie przedłużony po uiszczeniu przez Przedsiębiorcę certyfikowanego na rzecz Fundacji opłaty za nadanie i utrzymanie Certyfikatu.
 3. Przyznanie Certyfikatu obliguje Przedsiębiorcę do prowadzenia działalności według najwyższych standardów uwzględniających w szczególności wysoki standard obsługi konsumentów.
 4. Przedsiębiorca certyfikowany przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku przyznania mu Certyfikatu, Fundacja uprawniona będzie do udzielania każdemu zainteresowanemu konsumentowi informacji związanych z Certyfikatem przyznanym Przedsiębiorcy certyfikowanemu, w tym na temat zgodności regulaminu i innych formalnych dokumentów będących częścią Pakietu Dokumentów z prawem konsumenckim oraz szeroko rozumianym interesem konsumentów. Konsument może skontaktować się z Fundacją pisząc e-mail na adres konsument@dobryregulamin.org.
 5. Przedsiębiorca certyfikowany upoważnia Fundację do informowania na stronach internetowych
  i w materiałach reklamowych Fundacji o fakcie przyznania mu Certyfikatu, w szczególności poprzez umieszczenie logo, firmy lub nazwy Przedsiębiorcy certyfikowanego.

§ 15

 1. Fundacja przekaże Przedsiębiorcy w formie linku elektroniczny Certyfikat nadany na konkretny regulamin, link ten może być zamieszczony na stronie www Przedsiębiorcy razem z logo programu Dobry Regulamin obok regulaminu, którego dotyczy i na stronie głównej sklepu internetowego, na którym regulamin się znajduje.
 2. Z chwilą przekazania Przedsiębiorcy Certyfikatu staje się on Przedsiębiorcą certyfikowanym i uzyskuje niewyłączną licencję na czas określony w Certyfikacie do korzystania z Certyfikatu w zakresie określonym w postanowieniu ustępu powyższego niniejszego paragrafu.
 3. Przedsiębiorca ma prawo do posługiwania się regulaminem i innymi formalnymi dokumentami będącymi częścią Pakietu Dokumentów po upływie okresu obowiązywania certyfikatu.

 

B. Zmiany w certyfikowanym regulaminie.

§ 16

 1. W przypadku planowanego przez Przedsiębiorcę certyfikowanego wprowadzenia zmian w regulaminie, na który uzyskał Certyfikat (lub innych formalnych dokumentach będących częścią Pakietu Dokumentów), jest on zobowiązany do przekazania Fundacji treści projektowanych zmian przed ich wprowadzeniem.
 2. Fundacja w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu zmian w regulaminie (lub innych formalnych dokumentach będących częścią Pakietu Dokumentów), przekaże Przedsiębiorcy certyfikowanemu informację, czy akceptuje wprowadzenie zmian w życie, czy też zgłasza uwagi i wytyczne dla tych zmian.
 3. W przypadku zgłoszenia uwag i wytycznych Przedsiębiorca certyfikowany, jeżeli nie rezygnuje
  z wprowadzenia zmian, powinien przekazać do Fundacji ich zmodyfikowaną treść. Postanowienie ustępu drugiego niniejszego paragrafu stosuje się.

 

§ 17

 1. Fundacja będzie monitorowała na bieżąco przepisy prawa konsumenckiego obowiązującego na terenie RP. W przypadku stwierdzenia zmian w tym zakresie, mających wpływ na treść regulaminu objętego Certyfikatem, Fundacja niezwłoczne o tym poinformuje Przedsiębiorcę, wskazując, w jaki sposób regulamin ma być dostosowany do zaistniałych zmian.
 2. W terminie 7 dni od dnia przekazania Przedsiębiorcy certyfikowanemu ww. uwag i wytycznych Fundacji jest on zobowiązany do wdrożenia tychże uwag i wytycznych w prowadzonym przez siebie sklepie internetowym i poinformowania o tym Fundacji.
 3. W terminie 7 dni od dnia przekazania Fundacji informacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Fundacja poinformuje Przedsiębiorcę, czy regulamin został prawidłowo zmieniony.

§ 18

 1. Czynności Fundacji, o których mowa w § 16 ust. 2 i 3 oraz § 17 ust. 1 i 3 wykonywane będą w ramach opłaty za nadanie i utrzymanie Certyfikatu, jednakże wyłącznie do łącznej ilości godzin wskazanych
  w cenniku.
 2. O wyczerpaniu limitu godzin, o których mowa w ustępie poprzedzającym Fundacja poinformuje niezwłocznie Przedsiębiorcę certyfikowanego na adres email wskazany w procedurze rejestracyjnej. 
  Za każdą kolejną godzinę wykonywania przez Fundacje czynności, o których mowa w § 16 ust. 2 i 3 oraz § 17 ust. 1 i 3, Przedsiębiorca certyfikowany uiszczał będzie miesięcznie wynagrodzenie według stawki godzinowej określonej w cenniku w odpowiedniej wybranej przez Przedsiębiorcę opcji certyfikacji, na podstawie zestawienia wykonanych czynności.

 

C. Utrata Certyfikatu.

§ 19

 1. Fundacja może natychmiastowo odebrać Przedsiębiorcy certyfikowanemu Certyfikat informując go pisemnie lub emailem na adres wskazany przy rejestracji, w przypadku:
 1. wprowadzenia przez Przedsiębiorcę certyfikowanego zmian do regulaminu (lub innych formalnych dokumentach będących częścią Pakietu Dokumentów) będącego przedmiotem Certyfikatu
  z naruszeniem postanowień § 16 Regulaminu,
 2. uzyskania informacji, że Przedsiębiorca certyfikowany nie przestrzega postanowień regulaminu, na który został przyznany Certyfikat,
 3. korzystania z Certyfikatu w szerszym zakresie niż wskazany w § 15 Regulaminu,
 4. posługiwania się Certyfikatem po upływie okresu na jaki licencja została przyznana;
 5. naruszenie zobowiązania wskazanego w § 14 ust. 3 Regulaminu,
 6. niewprowadzenia przez Przedsiębiorcę certyfikowanego w terminie zmian w regulaminie, o których mowa w § 17,
 7. niezapłacenia w terminie wynagrodzenia, o którym mowa w § 18, za wykonywanie przez Fundację czynności, o których mowa w § 16 ust. 2 i 3 oraz § 17 ust. 1 i 3 ponad limit godzin wskazanych
  w cenniku, pomimo wezwania do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu płatności.
 1. Odebranie Certyfikatu powoduje wygaśnięcie licencji, o której mowa w § 15 ust. 2.
 2. W przypadku, gdy mimo odebrania Certyfikatu lub upływie okresu na jaki licencja została przyznana, Przedsiębiorca nadal się nim bezprawnie posługuje, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 200 złotych za każdy dzień posługiwania się Certyfikatem po wygaśnięciu licencji. 

 

V. REKLAMACJE

§ 20

 1. Reklamacje można składać pisemnie na adres Fundacji podany w postanowieniu § 1 lit. a lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: reklamacje@dobryregulamin.org lub telefonicznie, bądź w innej formie.
 2. W reklamacji należy podać dane Przedsiębiorcy, numer Umowy (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Fundację.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 21

 1. Fundacja ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane w wyniku celowego zachowania lub rażącego niedbalstwa.
 2. Odpowiedzialność cywilna Fundacji ograniczona jest do wysokość strat i nie obejmuje utraconych korzyści.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 22

Fundacja poinformuje Przedsiębiorcę drogą elektroniczną o ewentualnych zmianach w niniejszym Regulaminie co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. Przedsiębiorca ma prawo nie wyrazić zgody na zmiany Regulaminu poprzez zawiadomienie o tym Fundacji w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach, w tej sytuacji Przedsiębiorcę obowiązywać będzie dotychczasowy Regulamin. Brak sprzeciwu oznacza zaakceptowanie zmian z chwilą publikacji nowej wersji Regulaminu na Portalu. W przypadku przedłużenia okresu, na który wydano certyfikat Przedsiębiorca akceptuje wersję Regulaminu aktualną na dzień takiego przedłużenia.

§ 23

Przedsiębiorca i Przedsiębiorca certyfikowany wyrażają zgodę na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 24

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.